Vedtekter

§ 1 Organisasjonens navn og målsetting

1.1 Navn
Organisasjonens navn er EMDR Norge.

1.2 Forholdet til EMDR Europe og EMDRIA
EMDR Norge er en selvstendig nasjonal organisasjon, med medlemskap i EMDR Europe og EMDRIA. Vedtektene skal gjenspeile nasjonale retningslinjer for bruk av EMDR og kvalifisert opplæring. Medlemmer av organisasjonen som har fått opplæring utenfor Norge plikter å følge de retningslinjer som er utarbeidet for kvalifisert opplæring i Norge. Dette er i tråd med den praksis som er gjeldende i øvrige europeiske organisasjoner, og som er utarbeidet i EMDR Europe sentralt.

Organisasjonen har egne vedtekter og sin egen organisasjonsstruktur, men tilpasser disse til det som angis innen de ulike seksjoner innen EMDR Europe og EMDRIA. Forholdet mellom seksjonene og moderorganisasjonene reguleres ut fra disse vedtektene.

Organisasjonen skal være representert i EMDR Europe med 1 – 2 representanter, hvorav 1 har stemmerett.

1.3 Målsetting
EMDR Norge har som målsetting å:

 • informere allmennheten og det profesjonelle fagmiljøet om EMDR, forskning og behandling.
 • legge til rette for og/eller støtte utdanning i metoden.
 • utvikle og overvåke norske normer for utdanning og bruk av EMDR for å sikre kvaliteten på det terapeutiske arbeidet.
 • legge til rette for veiledning og videre kompetanseutvikling i EMDR.
 • være pådriver for forskning i EMDR.
 • støtte sosiale og humanitære program som bruker EMDR som metode.
 • arbeide for at de som trenger det får tilgang til behandling med EMDR.
 • støtte opp om internasjonalt samarbeid og utveksling innen EMDR.
 • gi en årlig oversikt over medlemmer som har fullført del 2 i EMDR-utdanningen og som ønsker å stå på en liste for pasienthenvisning.
 • lage en liste over sertifiserte terapeuter som kan ta i mot pasienter til behandling.

§ 2 Medlemskap

2.1 Medlemskap
Alle som har deltatt på og fått godkjent grunnkurs, del 1, og som har betalt medlemsavgiften kan bli medlem i organisasjonen. Medlemskap i EMDR Norge medfører automatisk medlemskap i EMDRIA og EMDR Europe.
Medlemmer forplikter seg til å arbeide for og være lojale mot de målsettinger som fremgår av organisasjonens statutter.

2.2 Medlemsavgift
Det fastsettes en medlemsavgift av Årsmøtet, i henhold til det som anses rimelig og nødvendig for drift av organisasjonen.

§ 3 Organisasjonens struktur

3.1. Organisasjonen
Arbeidet utføres gjennom:
1. Årsmøtet
2. Styret

§ 4 Årsmøtet

Organisasjonens øverste organ er Årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av februar på tid og sted fastsatt av styret. I sammenheng med avvikling av årsmøtet skal det tas sikte på å arrangere en faglig relevant aktivitet eller seminar.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov.

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte om foreningens revisor eller minst en fjerdedel av foreningens medlemmer ber om det.

4.1 Årsmøtets sammensetning
Medlemmer har rett til å være tilstede og har stemmerett både ved ordinært og ekstraordinært årsmøte. Hvert medlem har gjennom skriftlig fullmakt rett til å stemme for et (1) ikke tilstedeværende medlem.

4.2 Innkalling
Innkalling skal sendes ut eller meddeles minst 30 dager før ordinært årsmøte, og senest 30 dager før ekstraordinært årsmøte. Årsmelding skal sendes ut senest 14 dager før årsmøte. Saker til Årsmøtet må sendes styret senest innen 2 uker før Årsmøtet.

4.3 Årsmøtets struktur

 • Ved ordinært årsmøte skal det velges ordstyrer, referent og tellekorps.
 • Sakslisten godkjennes.
 • Antall stemmeberettigede skal telles og nedtegnes.
 • Virksomhetsrapport, revisjonsberetning, regnskap og budsjett skal fremlegges.
 • Valg av styre og leder.
 • Valg av revisor.
 • Vedtak om medlemsavgiftens størrelse og gyldighetstid.
 • Behandling av saker som er meldt styret innen fastsatte frist.
 • Årsmøtet beslutter med enkelt flertall. Ved likt stemmetall har leder dobbelstemme.

4.4 Valg
Årsmøtet skal velge leder og 2-4 kandidater til styret samt revisor og valgkomité
Leder velges for 2 år av gangen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

§ 5 Styret

5.1 Mandat
Styret for EMDR Norge er mellom årsmøtene organisasjonens besluttende og iverksettende organ. Styret skal arbeide i overensstemmelse med organisasjonens vedtekter og de vedtak som er fattet av Årsmøtet.

Styret skal føre fortløpende medlemsregister. Styret er ansvarlig for organisasjonens økonomi.

5.2 Styrets sammensetning
Styret består av leder og 2-4 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv ved første møte, og skal bestå av sekretær og kasserer.

5.3 Styrets arbeidsform
Styret møtes når leder innkaller til dette, og ellers når majoriteten av styret ber om det. Ved styremøter skal det føres referat. Styret er beslutningsdyktig ved 3 tilstedeværende medlemmer, og vedtak fattes med enkelt flertall.

5.4 Styrehonorar
Ev. honorar til leder og styremedlemmer fastsettes av Årsmøtet.

Utgifter i tilknytning til styremøter dekkes av regnskapet. Utgifter til representant til møter i EMDR Europe og EMDRIA søkes også dekket av organisasjonens midler, så langt det lar seg gjøre.

Leders deltagelse på den årlige internasjonale konferansen søkes også dekket dersom budsjettets størrelse gir mulighet for dette.

§ 6 Valgkomité

6.1 Valgkomiteens mandat
Forespørre kandidater til valg. Valgkomiteens beretning skal forelegges styret senest 30 dager før ordinært styremøte, hvorav det skal fremgå fullstendige forslag for forestående virksomhetsår. Benkeforslag på kandidater skal fremsettes av andre enn personen selv.

§ 7 Revisjon

7.1 Revisor
Styrets regnskap og forvaltning skal gjennomgås og kontrolleres av revisor. Organisasjonens virksomhets- og regnskapsår følger kalenderåret. Revisor inngir en revisjonsberetning, som presenteres på årsmøtet.

§ 8 Endring av statuttene

Vedtak om endring av statutter skal fattes på årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 9 Utestenging av medlemmer

9.1 Mangelfull innbetaling av kontingent
Medlemmer som til tross for skriftlig purring ikke har betalt medlemsavgift under virksomhetsåret anses å ha meldt seg ut. Vedtak fattes av styret. Ved ikke innbetalt medlemsavgift bortfaller stemmerett på Årsmøtet.

9.2 Advarsler, suspendering, utestengning
Medlemmer som motarbeider organisasjonens målsettinger og formelt fattede vedtak, opptrer i brudd med organisasjonens vedtekter eller på annet vis opptrer på en måte som skader organisasjonen, kan gis en advarsel eller suspenderes gjennom beslutning tatt av styret. Innen slike tiltak finner sted, skal styret be om en utredning og gi vedkommende medlem anledning til å forklare seg. Vedtak om advarsel eller tidsbegrenset suspensjon fra organisasjonen fattes av styremøte med 2/3 flertall. Vedtak om utestengning fattes av Årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 10 Oppløsning av organisasjonen

Forslag om oppløsning av organisasjonen behandles av ordinært årsmøte. Beslutning om oppløsning krever 4/5 flertall av antall avgitte stemmer. Vedtak om disponering av organisasjonens midler besluttes av Årsmøtet.