Utdanningi EMDR

KURS OG SERTIFISERING I EMDR

 

Det er to sertifiseringer en kan få som EMDR-terapeut, en generell grunnutdanning og en tilleggssertifisering for EMDR med barn og ungdom. Begge disse utdanningene i Norge er akkreditert av EMDR Europa

 

I Norge tilbys grunnutdanningen av:  psykolog Bjørn Aasen,EMDR Europe Accredited Senior Trainer og av psykolog Janne Ekeberg Amundsen, EMDR Europe Accredited Trainer.

 

Se emdrutdanning.no for ytterligere informasjon om Bjørn Aasens kurs.

For informasjon og påmelding til Janne Ekeberg Amundsens kurs ta kontakt via: emdrkurs@janneamundsen.no

 

Kurset i EMDR med barn og ungdom tilbys av psykolog Savita Dalsbø, EMDR Europe Approved Child & Adolescence  Trainer.

Se emdrkurs.no for ytterligere informasjon.

 

 1. Sertifisering som EMDR-terapeut:

Strukturen i grunnutdanningen i EMDR er:

• Trinn1: Kurs i 3 dager

 • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
 • Trinn 2: Kurs i 3 dager
 • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe Dette er en generell utdanning uavhengig av om en arbeider med voksne eller barn.
 • Godkjent video

 

2. Sertifisering som EMDR-terapeut og sertifisering som EMDR-terapeut med barn og ungdom:

• Trinn1: Kurs i 3 dager

 • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
 • Trinn 2: Kurs i 3 dager
 • EMDR med barn og ungdom: Kurs i 3 dager. Rekkefølgen på Trinn 2 og kurset i barn og ungdom er valgfri.
 • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
 • Godkjente videoer med barn under 8 og en med pasient 8-18 (per nå er det slik at om en allerede har en godkjenning som EMDR-terapeut for voksne trengs bare ekstra godkjenning av video av barn under 8)

De 20 timene veiledning som inngår i den generelle sertifiseringen godkjennes også for sertifiseringen med barn og ungdom.

For begge sertifiseringene skal  søker vise at han eller hun behersker standardprotokollen for EMDR, og kan anvende denne integrert i klinisk praksis

Søkeren må ha behandlet minimum 25 klienter med EMDR

 • Søkerens arbeide skal være observert på video eller in vivo av godkjent veileder.
 • Attestering fra sertifisert EMDR-veileder
 • Søkeren må være medlem av EMDR Norge for å bli og fortsatt være sertifisert.
 • For sertifisering i tillegg som EMDR-terapeut med barn og ungdom må en også ha dette kurset og og det må være vist to videoer som spesifisert i pkt 2 over.

Dette betyr ikke at du skal vente på å praktisere EMDR til etter sertifisering, men vi har gjennom årene stadig tydeligere sett behovet for mer veiledning for å hjelpe folk til å komme i gang. Sertifisering er noe den enkelte vurderer behovet for, men det er EMDR Norges kriterium for å oppgi terapeutens navn på forespørsel. En behøver imidlertid ikke forplikte seg for mer enn ett trinn av gangen før du begynner opplæringen.

 

Hvem kan delta?

Utdanningen forutsetter at en enten er psykolog, psykiater, lege under spesialisering i psykiatri eller barnepsykiatri. Leger under spesialisering anbefales å ha kommet minst to år inn i spesialiseringsløpet.

Kandidater med annen helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning er aktuelle bare hvis de har en psykoterapiutdanning i tillegg. Dette innebærer at sykepleiere, sosionomer og andre med tilsvarende relevant utdanning må være psykiatriske sykepleiere, kliniske sosionomer osv. En må ha formell og reell kompetanse som psykoterapeut, og kandidatene bør ha tilsammen 3-600 timer veiledet psykoterapeutisk praksis, i eller utenfor studiet.

Emdr er en behandlingsform som såvidt hurtig og effektivt gir kontakt med grunnleggende affektive reaksjoner at det ikke er forsvarlig å lære bort behandlingsformen til personer som ikke er kvalifisert til å håndtere det som kommer frem. Samtidig er disse kursene ikke en grunnutdanning i psykoterapi, men forutsetter grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen psykoterapi.

Veiledning

Veiledningen foregår for det meste i grupper. Prisen avhenger av deltagerantallet, eventuelle kostnader for romleie og reise, om det deles opp i 2 x 5 timer, eller om en tar 10 timer på en gang. • I praksis betyr dette at kostnaden for hver 10-timers veildning blir et sted mellom kr 1200 og 3000 pr deltager. https://emdrnorge.no/kurs-og-sertifisering/veiledere/

 

 

Veilederkurs i EMDR

EMDR Norge arrangerer nytt kurs for EMDR-veiledere. Kurset går over 6 dager, 4 + 2. Første samling blir i 20. – 23. mars 2023 i Trondheim.  Den siste vil bli holdt på Røros 17. -18. oktober 2023.

Formålet med kurset er å utdanne veiledere som kan stå for veiledningen i de 2 x 10 timene som er en del av grunnutdanningen i EMDR.  En blir da EMDR Europe Accredited Consultant. Kravene til sertifisering finner en på EMDR Europes hjemmeside
( https://emdr-europe.org/certification/consultants/ ).

Som en vil se, er dette relativt strenge kriterier, men det er ikke slik at alle disse må være nådd før en tar kurset.  De bør imidlertid være innenfor rekkevidde i løpet av det neste året eller så.

Ett av kriteriene for sertifisering er "Certificate  of  Competency  from the EMDR  Europe Consultants  training", altså dette seksdagers kurset.  Dette innebærer at en forsåvidt kan «stryke» på kurset, i den forstand at en ikke blir godkjent for videre kvalifisering som «Consultant» og altså veilede i de 20 timene i grunnutdanningen.  Men en vil uansett få kursbevis og dra nytte av kurset i klinisk praksis og veiledning i EMDR utenfor de 20 timene i grunnpakken.

Kurset er ledet av Bjørn Aasen, EMDR Europe Accredited Trainer.  Det blir lite forelesning og mye drill på supervisjon i praksis.  Jeg lover at dere både skal få svette og le!

Maks 12 deltagere. Kurset er kun åpent for psykologer og psykiatere. Ved eventuell overtegning vil en velge ut på grunnlag av kvalifikasjoner og til dels også geografisk plassering. Der vi er i tvil kan du også bli bedt om å vise en video av en pasienttime. Beskriv også i hvilken grad du oppfyller EMDR Europes kriterier. Sertifisering som EMDR Practitioner og medlemsskap i EMDR Norge er et nødvendig krav.

Pris for kurset (4 + 2 dager) kr 13.200,- + kr 6.600,- inkl. lunsj.
Dette inkluderer også evaluering av videoer av terapi og veiledning.

Påmelding: Send CV og beskrivelse av din praksis, veiledning og kursing i
EMDR til Bjørn Aasen: bjaasen@roros .net innen 1. november.

 

 

 

Kurs og sertifisering

Kontakt oss

Du kommer enklest i kontakt med oss ved å sende en e-post.