Sett av 16.03.23 til EMDR Norges dagskonferanse i Trondheim! Foredragsholder er Dr Michel Silvestre og han vil snakke om EMDR og familieterapi.

Title: EMDR & FAMILY THERAPY:
AN INTEGRATED APPROACH  TO  THE TREATMENT OF TRAUMA
Traumatic situations experienced by families and couples  force us to think of trauma as a multilevel injury: individual and relational and confront us with the need to implement a complex model of integrative treatment. The integration of two paradigms, such as systemic family therapy and individual psychotherapy (EMDR), allows for the construction of a larger therapeutic ensemble where the synchronic, horizontal axis of family patterns, in the here and now, and the diachronic, vertical axis of the individual history of each person, especially the suffering child, intersect. These horizontal and vertical scans allow us to apprehend the current individual traumatic wounds, the wounds of the links as well as older, intergenerational wounds that may have been reactivated by the traumatic incident.

Dagskonferanse påmelding

EMDR Norge minner om at det er mulig for EMDR terapeuter å søke om støtte til lokalt utviklingsarbeid knyttet til EMDR. Eksempler på hva slikt lokalt arbeid kan være er: Artikkelskriving, lokale fagsamlinger eller kurs.

Det er satt av 40 000,- totalt i midler i årsbudsjettet for EMDR Norge til dette formålet. 

Styret i EMDR Norge håper det fins ivrige EMDR terapeuter som vil se muligheter til å bruke av disse midlene lokalt. Send oss gjerne søknad!

 

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende.

EMDR-behandling kan hjelpe til å minske forstyrrelsen ved minnene og følelsene som er knyttet til selve traumet. Tilnærmingen kan bidra til at en kjenner igjen og arbeider med de følelser og tanker som kommer opp i forbindelse med traumet. Den kan og hjelpe til å kunne tenke annerledes om seg selv i forhold til det en har opplevd.
Les mer om EMDR på denne siden »

I internasjonal sammenheng er det etter hvert mye forskning og fokus på ulike problemområder hvor EMDR kan være virkningsfullt. De ulike land ivaretar opplæring, veiledning og kvalitetssikring av metoden gjennom minimumskrav til sertifisering.

De norske kravene er på nivå med det som er standard i europeisk sammenheng, både når det gjelder sertifisering og opprettholdelse av kompetanse.
EMDR Norge vil søke å gi sine medlemmer tilgang på informasjon om oppdatert forskning, konferanser, kurs og veiledningsmuligheter, slik at man sikrer best mulig utøvelse og kvalitet på det tilbudet som gis til pasienter. Opplæring gis av undervisere og veiledere med internasjonalt anerkjent autorisasjon.
Les mer om EMDR Norge på denne siden »

EMDR Norge er representert i styret for EMDR Europe samt i «Standards comittee» og «European Child and Adolescent commiteee».

Nothing found.