Sertifisering som EMDR-terapeut, EMDR Europe Approved Practitioner er en godkjenning som EMDR Norge forvalter på vegne av EMDR Europe.

Sertifiseringskrav:

  • Trinn 1: Kurs 3 dager
  • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
  • Trinn 2: Kurs i 3 dager
  • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe

Søker skal vise at han eller hun behersker standardprotokollen for EMDR, og kan anvende denne integrert i klinisk praksis

Søkeren må ha behandlet minimum 25 klienter med EMDR

  • Søkerens arbeide skal være observert på video eller in vivo av godkjent veileder
  • Attestering fra godkjent veileder om tilstrekkelig kompetanse i bruk av EMDR
  • Søkeren må være medlem av EMDR Norge for å bli og for fortsette å være sertifisert.

Dette betyr ikke at du skal vente på å praktisere EMDR til etter sertifisering, men vi har gjennom årene stadig tydeligere sett behovet for mer veiledning for å hjelpe folk til å komme i gang. Sertifisering er noe den enkelte vurderer behovet for, men det er EMDR Norges kriterium for å oppgi terapeutens navn på forespørsel. En behøver imidlertid ikke forplikte seg for mer enn ett trinn av gangen før du begynner opplæringen.

Overgangsregler:

Terapeuter med godkjent Trinn 2 innen 2002, samt utstrakt erfaring med EMDR, kan søke om godkjenning ved skriftlig redegjørelse for omfang av praksis og erfaring og godkjenning av video, som over.

Terapeuter med godkjent Trinn 2 innen 2005, 10 timer veiledning samt godkjenning av video, som over.

Kostnad

Sertifiseringen gjelder for 5 år, og koster kr 400,- (inkludert avgift til EMDR Europe)

Søknad om sertifisering

Skjema sendes til:

Kjersti Vangberg Sørdal
Jerpefaret 3
1388 Borgen

eller skann og send på e-post til:

kvangberg@hotmail.com

 

Resertifisering

Fornying av sertifikat EMDR-terapeut/ EMDR Europe Approved Practitioner

EMDR Norge følger samme standard som EMDR Europa, en må søke om fornying av sertifikat hvert 5 år.

 

Resertifiseringskrav:

Dokumentere 50 timer vedlikeholdsaktivitet i løpet av siste 5 år

(Vedlikehold kan omfatte deltakelse på konferanser, presentasjoner forskningsaktiviteter, veiledning (inkludert  kollegaveiledning) , undervisning, lesing og klinisk forskning og bidrag til utvikling og fremme av EMDR)

  • – Medlem av EMDR Norge

Hvis det er særlige grunner til at timekravet ikke er oppfylt, kan søknaden likevel vurderes av EMDR Norges styre.

 

Vedtatt av styret i EMDR Norge. 02.01.14

Resertifisering koster kr. 450,-

Søknad om resertifisering

 

Skjema sendes til:

Kjersti Vangberg Sørdal
Jerpefaret 3
1388 Borgen

eller skann og

Send på e-post