Strukturen i grunnutdanningen i EMDR er:

  • Trinn1: Kurs i 3 dager
  • 1o timer veiledning, individuelt eller i gruppe
  • Trinn 2: Kurs i 3 dager
  • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe

Dette er en generell utdanning uavhengig av om en arbeider med voksne eller barn. I tillegg kan en også ta et kortere spesialkurs rettet mot behandling av barn og ungdom.

Etter Trinn 1 kan en begynne å praktisere EMDR behandling, men i arbeid med komplekse traumer, i betydningen sekundær eller tertiær dissosiasjon, anbefales det at en venter etter Trinn 2. Mellom trinn 1 og trinn 2 forutsettes det ti timer veiledning.

I Norge tilbys kursene av psykolog Bjørn Aasen, EMDR Europe Approved Senior Trainer.

Veiledning

Veiledningen foregår for det meste i grupper. Prisen avhenger av deltagerantallet, eventuelle kostnader for romleie og reise, om det deles opp i 2 x 5 timer, eller om en tar 10 timer på en gang.

Sertifisering:

Etter grunnutdanningen kan en søke om sertifisering som EMDR-terapeut/EMDR Europe Acredited Practitioner

Sertifiseringskrav
Søker skal vise at han eller hun behersker standardprotokollen for EMDR, og kan anvende denne integrert i klinisk praksis (detaljerte kriterie. legge inn link her!!! )

Hvem kan delta?

Utdanningen forutsetter at en enten er psykolog, psykiater, lege under spesialisering i psykiatri eller barnepsykiatri. Leger under spesialisering anbefales å ha kommet minst to år inn i spesialiseringsløpet.

Kandidater med annen helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning er aktuelle bare hvis de har en psykoterapiutdanning i tillegg. Dette innebærer at sykepleiere, sosionomer og andre med tilsvarende relevant utdanning må være psykiatriske sykepleiere, kliniske sosionomer osv. En må ha formell og reell kompetanse som psykoterapeut, og kandidatene bør ha tilsammen 3-600 timer veiledet psykoterapeutisk praksis, i eller utenfor studiet.  

Emdr er en behandlingsform som såvidt hurtig og effektivt gir kontakt med grunnleggende affektive reaksjoner at det ikke er forsvarlig å lære bort behandlingsformen til personer som ikke er kvalifisert til å håndtere det som kommer frem. Samtidig er disse kursene ikke en grunnutdanning i psykoterapi, men forutsetter grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen psykoterapi.

Ytterligere informasjon om grunnutdanningen finner du her: www.emdrutdanning.no